Аудио IC

D класындағы күшейткіштер, құлақаспап күшейткіштері, аудио түрлендіргіштер (ADC, DAC, CODEC), аудио процессорлар, аудио интерфейс және арнайы аудио құрылғылары бар аудио IC.

Top